აქ ალტი

ჩვენ შესახებ

მისია

ჰარმონიზაციის ცენტრი

ჰარმონიზაციის ცენტრი არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი - სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტი, რომელიც ხელს უწყობს დაწესებულებებში როგორც ფინანსური მართვისა და კონტროლის, ისე შიდა აუდიტის განვითარებასა და კოორდინაციას.

ჰარმონიზაციის ცენტრი პასუხისმგებელია სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარების შესახებ პოლიტიკის შემუშავებასა და პროგრესის შესახებ ანგარიშგებაზე.