სიახლეები

სტატისტიკა

457

2022 წელს განხორციელებული აუდიტორული შემოწმებები

14

რისკის ოფიცრების რაოდენობა საჯარო სექტორში

111

შიდა აუდიტის სუბიექტების რაოდენობა საჯარო სექტორში

175

ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ 2023 წელს გადამზადებულ საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

0

სერტიფიცირებულ შიდა აუდიტორთა რაოდენობა

60

განხორციელებული შიდა აუდიტის ხარისხის შეფასება