ხშირად დასმული კითხვები

 • ვინ არის პასუხისმგებელი ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვისა და განვითარების შესახებ წლიური ანგარიშის შემუშავებაზე ?

  ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვისა და განვითარების შესახებ წლიური ანგარიშს ამზადებს ფინანსური სამსახური/დეპარტამენტი და წარუდგენს ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის კოორდინატორს, დაწესებულების ხელმძღვანელთან წარსადგენად. დაწესებულებების ხელმძღვანელები ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვისა და განვითარების შესახებ წლიურ ანგარიშს მომდევნო წლის იანვრის ბოლომდე წარუდგენენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.

 • რას გულისხმობს საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების გაწევის შესახებ შეთანხმება და რა შემთხვევაში ფორმდება იგი ?

  შეთანხმება საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების გაწევის შესახებ არის მოლოდინებისა და ანგარიშვალდებულების ჩამოყალიბების მეთოდი ეფექტიანობის დადგენილ სტანდარტებთან მისაახლოებლად.

  იმ შემთხვევაში თუ პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო პროგრამის ბიუჯეტის განმკარგავი არის საბიუჯეტო ორგანიზაცია, დაწესებულებამ, რომლის სისტემაშიც იგი არის მოქცეული, უნდა გააფორმოს მასთან „შეთანხმება საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების გაწევის შესახებ“ რომლის ფარგლებშიც მხარეები თანხმდებიან მისაღწევ მიზნებსა და მათ განხორციელების სტანდარტებზე.

 • ვინ არის ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის კოორდინატორი ?

  ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის კოორდინატორი არის დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრული სათანადო კვალიფიკაციისა და საამისოდ უფლებამოსილი პირი, რომელიც დაწესებულების ფინანსური სამსახურის/დეპარტამენტის მეშვეობით ხელს უწყობს დაწესებულებაში ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვას, პასუხისმგებელია მის გამართულ ფუნქციონირებასა და უწყვეტ განვითარებაზე. იგი წარმოადგენს მაღალი რგოლის მენეჯერს, რომლის უშუალო დაქვემდებარებაში იმყოფება ფინანსური სამსახურის/ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

 • რა როლი აქვს შიდა აუდიტს ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების პროცესში ?

  შიდა აუდიტი არის შიდა კონტროლის ერთ-ერთი კომპონენტის – მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილი, რომელიც იძლევა დამოუკიდებელ, ობიექტურ და გონივრულ რწმუნებას ხელმძღვანელობისთვის დაწესებულების შიდა კონტროლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების თაობაზე. შიდა აუდიტის პასუხისმგებლობის ხარისხი ფინანსურ მართვასა და კონტროლთან მიმართებით, დამოკიდებულია იმაზე, თუ ჩამოყალიბების რომელ ეტაპზეა აღნიშნული სისტემა. შიდა აუდიტი არ იღებს მონაწილეობას ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებაში. იგი აფასებს ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მიმდინარეობას. ასევე, შიდა აუდიტს შესაძლოა ჰქონდეს სისტემის ჩამოყალიბების პროცესში ჩართულო საკონსულტაციო საქმიანობის მანდატის ფარგლებში, რაც გულისხმობს დაწესებულების ხელმძღვანელისა თუ მენეჯერებისთვის, საჭიროების შესაბამისად კონსულტაციის გაწევას.

 • რას გულისხმობს მენეჯერული ანგარიშვალდებულება ?

  ფინანსური მართვისა და კონტროლის გამართულად ფუნქციონირებისათვის დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სისტემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ დაწესებულების ყველა იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია მიზნების მიღწევაზე.

  მენეჯერული ანგარიშვალდებულება მოიცავს პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრას უფლებამოსილებებისა და კონტროლის მექანიზმების დელეგირების გზით, რაც უზრუნველყოფს ეფექტური საქმიანობის და არსებული რესურსების პროდუქტიული მართვის შედეგად დაწესებულების მიზნების მიღწევას კანონიერად, ეკონომიურად, ეფექტიანად და პროდუქტიულად. პასუხისმგებელი პირი ანგარიშვალდებულია ზემდგომი ხელმძღვანელის წინაშე დაკისრებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

  მენეჯერული ანგარიშვალდებულების გავრცელება ხორციელდება დაწესებულების მმართველი რგოლიდან საოპერაციო მენეჯერამდე.

 • რა კავშირი აქვს ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემას პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან ?

  პროგრამული ბიუჯეტირება წარმოადგენს საჯარო ფინანსების რეფორმის ნაწილს, რომელიც საჯარო ფინანსებს განიხილავს შედეგებთან მიმართებაში.  უფრო ზუსტად, პროგრამული ბიუჯეტირება ეს არის ფინანსების მართვა შედეგების მისაღწევად.  პროგრამული ბიუჯეტის ხარისხის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის შემადგენელი და მასთან დაკავშირებული სხვა რეფორმების ერთობლიობის თანმიმდევრულობა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს დაწესებულების შიგნით მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სტრუქტურის ჩამოყალიბებით, უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების სწორად განაწილებით,  მიზნების ეფექტიანად და პროდუქტიულად მიღწევას, რაც თავის მხრივ პირდაპირ დაკავშირებულია პროგრამული ბიუჯეტის ხარისხის გაუმჯობესებასთან. პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც ეხება საბიუჯეტო ორგანიზაციების შიდა ორგანიზებას, ექცევა ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემაში.

 • რომელ საჯარო დაწესებულებებს აქვთ ფინანსური მართვისა და კონტროლის სიტემის ჩამოყალიბების ვალდებულება ?

  ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების ვალდებულება აქვთ საქართველოს სამინისტროებს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სამინისტროებს, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, მუნიციპალიტეტის მერიებს, ასევე კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს (რომელთა აქციების ან წილის 50 პროცენტზე მეტს ფლობს სახელმწიფო).

 • ვინ არის პასუხისმგებელი ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებაზე დაწესებულებაში ?

  პასუხისმგებლობა ფინანსური მართვისა და კონტროლის დანერგვასა და გამართულად ფუნქციონირებაზე ეკისრება დაწესებულების ხელმძღვანელს, რომელმაც მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სტრუქტურის განსაზღვრით უნდა უზრუნველყოს დაწესებულების შიგნით, შესაბამისი უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების სწორად გადანაწილება. შედეგად კი დაწესებულების ყველა იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ხელმძღვანელი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებული იყოს ზემდგომი ხელმძღვანელების წინაშე ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ეფექტიანად ფუნქციონირებაზე.

 • ფინანსური მართვა და კონტროლი ფინანსური საკითხების გარდა რას შეიძლება მოიცავდეს ?

  ფინანსური მართვა და კონტროლი მოიცავს დაწესებულების საქმიანობასთან დაკავშირებულ როგორც ფინანსურ, ისე არაფინანსურ პროცესებს, ოპერაციებსა და ქმედებებს. ამდენად, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა წარმოადგენს დაწესებულების მართვის მოდელს, რომელიც ეხება ორგანიზაციულ კულტურას, შიდა გარემოს, მენეჯმენტის სტილს და მეთოდებს, ადამიანური რესურსების მართვას, ანგარიშვალდებულებას და სხვა.

 • რა კომპონენტებისგან შედგება ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა ?

  ფინანსური მართვა და კონტროლი ეფუძნება შიდა კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტებს და შედგება შემდეგი ურთიერთდაკავშირებული კომპონენტებისგან:

  ა) კონტროლის გარემო;

  ბ) რისკის მართვა;

  გ) კონტროლის ღონისძიებები;

  დ) ინფორმაცია და კომუნიკაცია;

  ე) მონიტორინგი და შეფასება.

 • როგორ შეიმუშავებს შიდა აუდიტის სუბიექტი სტრატეგიულ გეგმას?

  საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით შიდა აუდიტის სუბიექტი სამწლიან სტრატეგიულ გეგმაზე მუშაობას საბიუჯეტო წლის დასრულებამდე ორი-სამი თვით ადრე იწყებს. სტრატეგიული გეგმის მომზადების პროცესში მიზანშეწონილია შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსის - როგორც ამ პროცესზე პასუხისმგებელი პირის -კოორდინირებით შეიქმნას სტრატეგიულ გეგმაზე მომუშავე შიდა აუდიტორთა გუნდი. სასურველია, გუნდს გააჩნდეს ანალიტიკური უნარ-ჩვევები, ელექტრონულ პროგრამებში მუშაობის, ასევე სტატისტიკური მასალების დამუშავების და შედარებითი ანალიზის გამოცდილება.

   

  სტრატეგიული გეგმის მომზადების პროცესი მოიცავს:

   

  • აუდიტის სამყაროს განსაზღვრას;

   

  • რისკების ფაქტორების განსაზღვრას;

   

  • განსაზღვრული რისკ-ფაქტორებით აუდიტის სამყაროს შეფასებას;

   

  • შეფასების საფუძველზე ობიექტების რისკის ჯამური ქულის მიხედვით რანგირებას. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების გატარება:

   

   

  5. სტრატეგიული გეგმის მომზადებისას შექმნილმა გუნდმა უნდა მოიძიოს, გააანალიზოს შემდეგი ინფორმაცია/დოკუმენტები (არსებობის შემთხვევაში):

   

  • დაწესებულების სტრატეგია, მიზნები და მათი შესრულების ინდიკატორები;

   

  • დაწესებულების რისკების რეესტრი;

   

  • დაწესებულების ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციები;

   

  • დაწესებულების დებულება;

   

  • დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულების მარეგულირებელი დოკუმენტები, წესები, პროცედურები;

   

  • ბიუჯეტი;

   

  • წინა პერიოდის შიდა აუდიტორული ანგარიშები, ინსპექტირების დასკვნები;

   

  • სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშები, მედია-მონიტორინგი და სხვა.

   

   

  6. დაწესებულების ხელმძღვანელობის სტრატეგიული ხედვის, მიზნების, არსებული/შესაძლო რისკების და მოლოდინების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. ამ მიზნით უნდა დაგეგმოს ინტერვიუები და შეხვედრები შესაბამის პირებთან.

   

   

  7. ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება აქტივობების კოორდინაციის მიზნით.

   

   

  8. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გეგმის გათვალისწინება გადაფარვების პრევენციის მიზნით. შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსი სამუშაო გუნდთან ერთად სამ წელიწადში ერთხელ შეიმუშავებს და დაწესებულების ხელმძღვანელს დაგეგმილი პერიოდის დაწყებამდე დასამტკიცებლად წარუდგენს შიდა აუდიტის სტრატეგიულ გეგმას. დამტკიცებული სტარტეგიული გეგმა ეგზავნება ჰარმონიზაციის ცენტრს, ხოლო მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში - სურვილისამებრ.

   

  როგორ ვახდენთ რისკ-ფაქტორების განსაზღვრას?

  რისკფაქტორების განსაზღვრა შესაძლებელია შიდა აუდიტის სუბიექტის შეხედულებისამებრ. არ არის რეკომენდებული 10-ზე მეტი რისკ-ფაქტორის გამოყენება. კონკრეტული სისტემის რისკების შეფასება შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ რისკ-ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ დაწესებულების მუშაობაზე:

   

   

  რისკ-ფაქტორების ჩამონათვალი

   

  ✓შიდა კონტროლის ხარისხი;

   

  ✓ ცვლილებები/რეორგანიზაცია დაწესებულების შიგნით;

   

  ✓ სისტემის სირთულე, სხვა სისტემებთან კავშირი;

   

  ✓ კონტროლის გარემო;

   

  ✓ პროცესების სირთულე;

   

  ✓ ხარჯების მოცულობა ან ბიუჯეტზე გავლენა;

   

  ✓ დაწესებულების ხელმძღვანელის ეჭვი/მოსაზრება;

   

  ✓ საჯარო ინტერესი;

   

  ✓ მომხმარებელთა რაოდენობა;

   

  ✓ კანონმდებლობის მოთხოვნათა ზეგავლენა და სირთულე;

   

  ✓ წინა აუდიტორული შემოწმების ხანგრძლივობა და შედეგები;

   

  ✓ თანამშრომელთა კვალიფიკაცია/გამოცდილება;

   

  ✓ ხელმძღვანელთა და თანამშრომელთა ცოდნა/გათვითცნობიერება შიდა კონტროლის სისტემების შესახებ;

   

  ✓ შიდა კონტროლის მექანიზმების შესაბამისობის შეფასება;

   

  ✓ ხელმძღვანელთა და თანამშრომელთა უნარები და შესაძლებლობები;

   

  ✓ ტრანზაქციათა/გადარიცხვების რაოდენობა და სხვა არსებითი ზეგავლენის მქონე რისკ-ფაქტორები.

   

  შერჩეულ რისკ-ფაქტორებს უნდა მიენიჭოს წონები, რომელთა ჯამიც არ უნდა აღემატებოდეს 100%-ს.

 • რატომ ახორციელებს შიდა აუდიტის სუბიექტი სტრატეგიულ და წლიურ დაგეგმვას?

  შიდა აუდიტის სუბიექტის წარმატება დიდწილად დაკავშირებულია საქმიანობის ეფექტურ დაგეგმვასთან. შიდა აუდიტის სუბიექტი სტრატეგიულ და წლიურ დაგეგმვას ახორციელებს სტრატეგიული და წლიური დაგეგმვის განხორციელებისას. შიდა აუდიტის სუბიექტი შეისწავლის დაწესებულების სისტემას, მათ შორის მიზნებს, სტრუქტურას, ძირითად პროცესებს და რისკების ანალიზის საფუძველზე ახორციელებს სტრატეგიული და წლიური გეგმის შემუშავებას. აღნიშნული შეზღუდული რესურსების პირობებში უზრუნველყოფს პრიორიტეტების სწორ გადანაწილებას და დაწესებულების სისტემაში მაქსიმალურად მაღალრისკიანი სფეროების დაფარვას. შედეგად, შიდა აუდიტის სუბიექტი დამოუკიდებელად არჩევს შესამოწმებელ ობიექტებს, რაც ქმნის შიდა აუდიტის დადებით რეპუტაციასა და მაღალ სანდოობას. აღნიშნულისთვის მნიშვნელოვანია შიდა აუდიტის სუბიექტის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ.

   

  ამასთან ერთად, სტრატეგიული და წლიური დაგეგმვისას შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსი ახორციელებს საჭიროებების ანალიზს, აყალიბებს შიდა აუდიტის სუბიექტის განვითარების ხედვას, შეიმუშავებს კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას და ახდენს აღნიშნული გეგმების კომუნიკაციას დაწესებულების ხელმძღვანელთან. აღნიშნული გეგმა მოიცავს აქტივობებს შემდეგი მიმართულებებით: სტრუქტურის ჩამოყალიბება და განვითარება, აუდიტორების ცოდნისა და კომპეტენციების გაძლიერება, პროცედურების შემუშავება და დანერგვა, ხარისხის უზრუნველყოფის და გაუმჯობესების პროგრამის შემუშავება და დანერგვა, დებულების პერიოდული გადახედვა და ა.შ.

   

  მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საჯარო დაწესებულებათა დიდ ნაწილს არ გააჩნია გრძელვადიანი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები, შიდა აუდიტის სუბიექტი მაინც ვალდებულია განახორციელოს სტრეტეგიული დაგეგმვა 3 წლიან პერიოდზე. აღნიშნული საკითხი დარეგულირებულია როგორც საქართველოს კანონით ,,სახელწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“, ისე საერთაშორისო სტანდარტებით. დამატებით იხ. შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის დანართი №3 სტრატეგიული გეგმა და დანართი №4 წლიური გეგმა.

 • რა პრინციპების და მიდგომების დაცვაა რეკომენდებული შიდა აუდიტის სუბიექტის მიერ საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელებისას?

  როგორც მარწმუნებელ, ისე საკონსულტაციო საქმიანობაზე ვრცელდება ეთიკის კოდექსის განსაზღვრული პრინციპები. შესაბამისად, შიდა აუდიტის სუბიექტის მიერ საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელებისას ფუნდამენტურია სუბიექტის ფუნქციურად დამოუკიდებლობა და აუდიტორის ობიექტურობა. საკონსულტაციო საქმიანობა შიდა აუდიტის განსაზღვრებაში 1999 წლიდან გამოჩნდა მსოფლიოს მასშტაბით, თუმცა მიზნად ისახავს გაფართოებული მანდატის ფარგლებში დამატებითი ღირებულების მქონე რჩევის ან შეთავაზების მიცემას მომავალზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებზე. სანამ შიდა აუდიტორი გადაწყვეტილებას არ იღებს და მხოლოდ რჩევას ან შეთავაზებას გასცემს, იგი დამოუკიდებლობის პრინციპს არ არღვევს. საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელებისას შემდეგი ძირითადი მიდგომების გათვალისწინებაა აუცილებელი:

   

  1. მოთხოვნა უნდა მოდიოდეს კონსულტაციის მიმღებისგან (სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისგან ან პირთა ჯგუფისგან, ვისაც სჭირდება კონსულტაცია და იღებს რჩევას);

   

  2. უნდა მონაწილეობდეს 2 მხარე - შიდა აუდიტორი და კონსულტაციის მიმღები;

   

  3. კონსულტაციის გაცემის მიზნები, მასშტაბი და ტექნიკები წინასწარ უნდა შეთანხმდეს კონსულტაციის მიმღებთან;

   

  4. კონსულტაციის მიზნები უნდა შეთანხმდეს კონსულტაციის მიმღებთან, რომელიც დაკავშირებულია მმართველობის, რისკის მართვისა და კონტროლის პროცესებთან; ამასთან, თანხვედრაში უნდა იყოს დაწესებულების ღირებულებებთან, სტრატეგიასთან და მიზნებთან;

   

  5. კონსულტაცია უნდა გასწიოს სათანადო ცოდნის და უნარების მქონე შიდა აუდიტორმა. ასეთი რესურსის არარსებობის შემთხვევაში, შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო რესურსის მოპოვება ან უარი უნდა განაცხადოს კონსულტაციაზე.

   

   

  რა უნდა იქნეს გათვალისწინებული კონსულტაციის გაცემისას, რათა  შიდა აუდიტორმა თავიდან აირიდოს ინტერესთა კონფლიქტი?

   

  შიდა აუდიტორმა უნდა გასცეს ხარისხიანი, კვალიფიციური და სათანადოდ დასაბუთებული კონსულტაცია, რომლის შედეგად გაცემული რჩევის გათვალისწინებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონსულტაციის მიმღებს. ამასთან, აუცილებელია, შიდა აუდიტის სუბიექტმა  კონსულტაციის მიმღებს განუმარტოს საკონსულტაციო საქმიანობის არსი, მიდგომა, მხარეების პასუხისმგებლობა და შედეგები.

 • რა მსგავსება და განსხვავებაა მარწმუნებელ და საკონსულტაციო საქმიანობას შორის?

  მარწმუნებელ და საკონსულტაციო საქმიანობებს აქვთ როგორც საერთო მახასიათებლები, ასევე განსხვავებები.

   

   

  მსგავსებები მარწმუნებელ და საკონსულტაციო საქმიანობას შორის:

   

  1. შიდა აუდიტის სუბიექტის დებულებაში განსაზღვრული უნდა იყოს, როგორც მარწმუნებელი, ისე საკონსულტაციო საქმიანობა;

   

  2. ორივე საქმის განხორციელების მნიშნელოვან საყრდენ პრინციპს წარმოადგენს ობიექტურობა და დამოუკიდებლობა;

   

  3. აღნიშნული პრონციპების დასაცავად შიდა აუდიტორმა არ უნდა აიღოს მენეჯერული პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე.

   

  ამასთან, მარწმუნებელ და საკონსულტაციო საქმიანობას შორის არის მნიშნელოვანი და მკაფიო განსხვავებები, კერძოდ:

   

  მარწმუნებელი საქმიანობა

  საკონსულტაციო საქმიანობა

  გასცემს რწმუნებას და დამოუკიდებელ მოსაზრებას მტკიცებულებების ობიექტური შეფასების საფუძველზე.

  გასცემს რჩევას ძირითადად შემოწმების ობიექტის მოთხოვნის საფუძველზე.

  მოიცავს 3 მონაწილე მხარეს:

   

  1) შიდა აუდიტორს;

   

  2) აუდიტის ობიექტს/პროცესის მესაკუთრეს, რომლის შეფასებაც ხდება;

   

  3) მომხმარებელს - ჩვეულებრივ, ეს არის დაწესებულების ხელმძღვანელი ან/და აუდიტის კომიტეტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ვისაც წარედგინება მარწმუნებელი საქმიანობის შედეგები.

  ძირითადად მოიცავს 2 მხარეს:

   

  1) შიდა აუდიტორს;

   

  2) კონსულტაციის მიმღებს (პირს ან პირთა ჯგუფს, ვისაც სჭირდება კონსულტაცია და იღებს რჩევას).

  აუდიტის მიზნები, მასშტაბი და ტექნიკები განისაზღვრება შიდა აუდიტორის მიერ.

  აუდიტის მიზნები, მასშტაბი და ტექნიკები თანხმდება პირთან ან პირთა ჯგუფთან, ვისაც სჭირდება კონსულტაცია და იღებს რჩევას.

  შიდა აუდიტორული შემოწმების მიზნები დაკავშირებულია მმართველობის, რისკის მართვისა და კონტროლის პროცესებთან, რომელიც ეფუძნება რისკის შეფასებას და მხედველობაში იღებს შეცდომების, თაღლითობის/კორუფციის და შეუსაბამობის რისკებს.

  კონსულტაციის მიზნები დაკავშირებულია მმართველობის, რისკის მართვისა და კონტროლის პროცესებთან, რომლის ფარგლებიც შეთანხმებულია კონსულტაციის მიმღებთან მისი მოთხოვნის საფუძველზე.

  შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე რესურსების მოპოვება/განვითარება, რომელიც არ გააჩნიათ არსებულ შიდა აუდიტორებს იმისათვის, რომ განახორციელონ აუდიტორული შემოწმება.

  კონსულტაციის შემთხვევაში შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსს შესაძლებლობა აქვს, უარი განაცხადოს კონსულტაციაზე სათანადო ცოდნის, უნარების და კომპეტენციის არქონის შემთხვევაში, ან მარწმუნებელი საქმიანობის განხორციელების მსგავსად, უზრუნველყოს სათანადო ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე რესურსების მოპოვება/განვითარება, რომელიც არ გააჩნიათ არსებულ შიდა აუდიტორებს.

  შიდა აუდიტორმა თავი უნდა შეიკავოს იმ თემებისა და ოპერაციების შემოწმებისგან, რომლებზეც თავად იყო პასუხისმგებელი წინა პერიოდის განმავლობაში.

  შიდა აუდიტორს შეუძლია განახორციელოს საკონსულტაციო საქმიანობა იმ თემებსა და ოპერაციებზეც, რომლებზეც თავად იყო პასუხისმგებელი.

   

  მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სტანდარტი მკაფიოდ განასხვავებს მარწმუნებელ და საკონსულტაციო საქმიანობას, არ გამორიცხავს მათი ერთობლივად განხორციელების შესაძლებლობას. მაგალითად, მარწმუნებელი საქმიანობის განხორციელების დროს შესაძლებელია წარმოიშვას ღირებული კონსულტაციის საჭიროება.

   

  მაგალითი:

  თუ მარწმუნებელი საქმიანობის განხორციელების დროს შიდა აუდიტორის მიგნებას წარმოადგენს დაწესებულების თანამშრომლების დაბალი ცნობიერება გამოყენებული ან დასანერგი კონტროლის მექანიზმების ეფექტიანობისა და ადეკვატურობის შესახებ, შიდა აუდიტორს შეუძლია, აუდიტის ობიექტს გაუზიაროს ცოდნა აღნიშნულ საკითხზე (საკონსულტაციო საქმიანობა) ან/და მათ ხელმძღვანელს გაუწიოს რეკომენდაცია თანამშრომლების გადამზადების საჭიროების შესახებ.

   

  გარდა ამისა, მარწმუნებელი და საკონსულტაციო საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ტექნიკები საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ორივე მიმართულებით.

 • რას წარმადგენს შიდა აუდიტის მარწმუნებელი და საკონსულტაციო საქმიანობა?

  შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პროფესიული პრაქტიკის ჩარჩო- სტანდარტის შესაბამისად:

   

  მარწმუნებელი საქმიანობა არის დაწესებულებისთვის მმართველობის, რისკის მართვის, კონტროლის ღონისძებებისა და პროცესების დამოუკიდებელი შეფასება მტკიცებულებების ობიექტური შემოწმების გზით.

   

  საკონსულტაციო საქმიანობა წარმოადგენს ისეთ ქმედებას, რომლის არსი და მასშტაბი თანხმდება ობიექტთან და მიმართულია დამატებითი ღირებულების შექმნაზე; ასევე დაწესებულების მმართველობის, რისკის მართვისა და კონტროლის პროცესების გაუმჯობესებისკენ, ამასთან, იგი არ იღებს მენეჯერულ პასუხისგებლობას. მან, მაგალითად, შეიძლება გასცეს რჩევა, განახორციელოს ფასილიტაცია და ჩაატაროს ტრენინგი.

 • რამდენად სწორია აუდიტის სამსახურის დასახელებაში იყოს ინსპექტირება, შიდა კონტროლი ან მონიტორინგი?

  დღემდე გვხვდება შიდა აუდიტის ფუნქციის აღრევა ინსპექტირების, გადაცდომების თუ ფინანსური მონიტორინგის ფუნქციებთან, რაც არასწორი პრაქტიკაა და არ შეესაბამება სტანდარტებს. მეტიც, აღნიშნული პრაქტიკა ხელს უშლის შიდა აუდიტის საქმიანობის განვითარებას საჯარო სექტორში. მაშინაც კი, როდესაც ეს ფუნქციები აღრეულია, მართებული არ არის დასახელებაში ინსპექტირების, მონიტორინგის, კონტროლის თუ სხვა სიტყვის დამატება.

 • რას არ უნდა აკეთებდეს შიდა აუდიტორი და რატომ?

  შიდა აუდიტორს უფლება არა აქვს, დაწესებულებაში შეასრულოს სხვა ფუნქციები, გარდა „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით და მისგან გამომდინარე სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციებისა. მაგალითად, აღნიშნული გულისხმობს, რომ შიდა აუდიტორი არ უნდა ახორციელებდეს:

   

  1. სხვა სტრუქტურული ერთეულების ამოცანებს და ფუნქციებს;

   

  2. თანამდებობრივ და საგნობრივ ზედამხედველობას;

   

  3. თანამშრომელთა გამოცხადების კონტროლს;

   

  4. სატენდერო კომისიის წევრის ფუნქციებს;

   

  5. შიდა კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებას;

   

  6. დისციპლინარულ ან/და ინსპექტორულ ძიებას;

   

  7. თანამშრომლის დისციპლინური წესით დასჯის საკითხის განხილვას;

   

  8. სხვა „დამატებით“ ფუნქციებს.

   

  აღნიშნული არღვევს დამოუკიდებლობისა და ობიექტურობის პრინციპს.  

 • რა მოვიმოქმედოთ და როგორ წარვმართოთ საქმიანობა, როდესაც შიდა აუდიტის და ინსპექტირების ფუნქციები აღრეულია?

  შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების საქმიანობაში გააზრება და გამიჯვნა შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. შესაბამისად, რეკომენდებულია შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსი:

   

  ▪ გაეცნოს შიდა აუდიტის სტანდარტების მოთხოვნებს, გაიაზროს შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების მიზნებსა და მიდგომებს შორის ფუნდამენტური სხვაობა;

   

  ▪ გააანალიზოს ინსპექტირების ფუნქციის არსებობის საჭიროება და მნიშვნელობა, მოამზადოს შესაბამისი არგუმენტაცია დაწესებულების ხელმძღვანელთან წარდგენის მიზნით; ინსპექტირების გაუქმების შემთხვევაში უზრუნველყოს შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა;

   

  ▪ განახორციელოს დაწესებულების ხელმძღვანელთან სათანადო კომუნიკაცია შიდა აუდიტის სუბიექტის ფუნქციურ და სტრუქტურულ მოწყობაზე, ვინაიდან ხელმძღვანელი არის უშუალოდ პასუხისმგებელი შიდა აუდიტის ჩამოყალიბებაზე დაწესებულებაში;

   

  ▪ კანონის გარდამავალი დებულების თანახმად გამიჯნოს შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების საქმიანობა მინიმუმ ფუნქციურად დამოუკიდებელი სტრუქტურული ქვედანაყოფის/ერთეულის სახით; აღნიშნული გამიჯვნა უნდა აისახოს დებულებაში, სამუშაო აღწერილობებში და ასევე განხორციელდეს პრაქტიკაში;

   

  ▪ შეიმუშაოს ორივე ფუნქციისთვის შესაბამისი შიდა პროცედურები და ინსტრუქციები;

   

  ▪ შეარჩიოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების თანამშრომლები, განუმარტოს თითოეული ფუნქციის შესაბამისი მოთხოვნები, მეთოდები და მიდგომები, რომელიც გამიჯნული იქნება პრაქტიკაში.

   

  იმ შემთხვევაში, თუ შიდა აუდიტის სუბიექტი შედგება ორი ან სამი ადამიანისგან, მაშინ გამიჯვნა პრაქტიკულად შეუძლებელია და ფორმალურია. ასეთ შემთხვევაში ინსპექტირების ფუნქცია სრულად უნდა ჩამოშორდეს შიდა აუდიტის სუბიექტს.

 • რამდენად მიზანშეწონილია ინსპექტირების ფუნქციის არსებობა შიდა აუდიტის სუბიექტში?

  არსებული და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შიდა აუდიტის სუბიექტში  ინსპექტირების ფუნქციის არსებობა არ არის მიზანშეწონილი, ვინაიდან ეს მიდგომა ხელს უშლის შიდა აუდიტის ფუნქციის სწორად ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. ამასთან ერთად, იწვევს შიდა აუდიტის სუბიექტის როლისა და არსის შესახებ გაურკვეველ, არასწორ აღქმასა და დამოკიდებულებას აუდიტის ობიექტის მხრიდან.
  ჰარმონიზაციის ცენტრისა და საერთაშორისო შემფასებლების დაკვირვებით, ქვეყნის მასშტაბით შიდა აუდიტის განვითარების დაბალი ტემპის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების ფუნქციების გაერთიანებაა. აღნიშნული აფერხებს შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსის კონცენტრაციას შიდა აუდიტის სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვაზე, ადეკვატური ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ასევე შიდა აუდიტორული საქმიანობის სრულყოფაზე. ამასთან ერთად, შიდა აუდიტი კვლავ ასოცირდება სადამსჯელო და დაგვიანებების მაკონტროლებელ ერთეულად, რაც საერთოდ არ წამოადგენს შიდა აუდიტის მიზანს და ფუნქციას.
  მართალია, არსებულ ეტაპზე კანონის გარდამავალი დებულების  თანახმად დაშვებულია ინსპექტირების სტრუქტურული ქვედანაყოფის/ერთეულის არსებობა, რომელიც ფუნქციურად გამიჯნულია შიდა აუდიტორული საქმიანობისგან, თუმცა ჰარმონიზაციის ცენტრის რეკომენდაციით შიდა აუდიტის სუბიექტი არა მხოლოდ ფუნქციურად, არამედ სტრუქტურულადაც  გამიჯნული და დამოუკიდებელი უნდა იყოს ინსპექტირებისგან.

 • რა სხვაობაა შიდა აუდიტსა და ინსპექტირებას შორის?

  შიდა აუდიტი და ინსპექტირება ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. განსხვავებულია საქმიანობის მიზნები, მათი ამოცანები, მიდგომები, განხორციელების პროცესები და შედეგები. შიდა აუდიტსა და ინსპექტირებას შორის არსებული ძირითადი განსხვავებები წარმოადგენილია ცხრილში:

   

   

  შიდა აუდიტი

  ინსპექტირება

  დამოუკიდებელია სტრუქტურულად და ფუნქციურად, შესაბამისად, შესამოწმებელ ობიექტებს წინასწარ განსაზღვრავს რისკის შეფასების საფუძველზე.

  დამოკიდებულია კონკრეტულ საფუძვლებზე (განცხადება, საჩივარი, დაწესებულების ხელმძღვანელის დავალება და სხვა). არ არის დამახასიათებელი სტრუქტურული და ფუნქციური დამოუკიდებლობის პრინციპები.

  ორიენტირებულია სისტემის გაუმჯობესებაზე, აფასებს  დაწესებულების მმართველობას, რისკის მართვისა და კონტროლის პროცესების ეკონომიურობას, პროდუქტიულობას, ეფექტიანობას, ასევე კანონმდებლობასთან შესაბამისობას. გასცემს რეკომენდაციებს.

  ორიენტირებულია წარსული ფაქტების შესწავლაზე და ქმედების კანონიერებაზე.  ძირითადად ეხება ინდივიდებს პასუხისმგებლობის დადგენის მიზნით.

  შემოწმების შედეგებზე იქმნება ანგარიში, რომელიც მოიცავს არსებით/პრიორიტეტულ მიგნებებს და გამოსწორების მექანიზმებს.

  შემოწმების შედეგებზე დგება დასკვნა, რომელიც შეიცავს დაწვრილებით აღწერილობას გადაცდომებზე/დარღვევებზე და პასუხისმგებლობის ზომებზე.

  რეგულირდება კანონმდებლობით, საერთაშორისო სტანდარტებით, ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ მომზადებული მეთოდოლოგიებით/სახელმძღვანელოებით და შიდა აუდიტის სუბიექტის მიერ შემუშავებული ინსტრუქციებით.

  არ არის რეგულირებული. ძირითადად ეფუძნება არსებულ პრაქტიკას ან გამონაკლისის სახით შეიძლება ცალკეულ დაწესებულებაში შემუშავებული იყოს შიდა ინსტრუქციები.

  მოეთხოვება ხარისხის მუდმივი შეფასება და განვითარება.

  არ მოეთხოვება ხარისხის შეფასება და განვითარება.

   

   

  ცხრილში მოყვანილი მაგალითები მხოლოდ ნაწილია ყველა იმ განსხვავებისა, რომელიც არსებობს შიდა აუდიტსა და ინსპექტირებას შორის, თუმცა აღნიშნული მაგალითებიდანაც ნათლად ჩანს, თუ რატომ უნდა იყოს გამიჯნული შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების ფუნქციები, რომლის აღრევამაც შეიძლება გამოიწვიოს შიდა აუდიტის ფუნქციის ობიექტურობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპების შეზღუდვა, რასაც მოჰყვება შიდა აუდიტის სუბიექტისადმი ნდობის დაკარგვა.