აქ ალტი

ფინანსური მართვა და კონტროლი

ფინანსური მართვა და კონტროლი

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა წარმოადგენს სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ნაწილს და მისი მიზანია დაწესებულების მიერ მიზნების ეფექტიანად და პროდუქტიულად მიღწევა. მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს დაწესებულების შიგნით, შესაბამისი უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების სწორად გადანაწილება. შედეგად კი, დაწესებულების ყველა იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ხელმძღვანელი თავისი კონპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებული იყოს ზემდგომი ხელმძღვანელების წინაშე.

ფინანსური მართვა და კონტროლი ეფუძნება შიდა კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტებს და ხორციელდება შემდეგი ურთიერთდაკავშირებული კომპონენტების საშუალებით:

ა) კონტროლის გარემო;

ბ) რისკის მართვა;

გ) კონტროლის ღონისძიებები;

დ) ინფორმაცია და კომუნიკაცია;

ე) მონიტორინგი და შეფასება.

COSO

შიდა კონტროლი ეხმარება დაწესებულებებს მიაღწიონ მნიშვნელოვან მიზნებს და უზრუნველყონ საქმიანობის გაუმჯობესება. COSO-ს შიდა კონტროლის ინტეგრირებული მოდელი ხელს უწყობს დაწესებულებებს შიდა კონტროლის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელიც ადაპტირებულია სამუშაო გარემოს ცვლილებებთან, უზრუნველყოფს რისკების მისაღებ დონემდე შემცირებას, მხარს უჭერს გადაწყვეტილების მიღებისა და მმართველობის პროცესებს.

შიდა კონტროლის ეფექტური სისტემა მოითხოვს მეტს ვიდრე მხოლოდ სწორხაზოვან შესაბამისობას პოლიტიკებთან და პროცედურებთან, რაც გულისხმობს განსჯის გამოყენებას. მენეჯმენტი განსჯის გამოყენებით განსაზღვრავს როგორი კონტროლი არის საკმარისი.

COSO-ს შიდა კონტროლის ინტეგრირებული მოდელი ეხმარება დაწესებულების მენეჯმენტსა და სხვა დაკავშირებულ მხარეებს დაწესებულებაში შიდა კონტროლის სისტემაში, მეტისმეტი ინსტრუქტაჟის გარეშე, მკაფიოდ გააცნობიერონ თავიანთი როლები. მნიშვნელოვანია უზუნველყოფილი იქნეს ცნობიერება იმისა, თუ რას წარმოადგენს შიდა კონტროლი და ასევე, როდის არის შიდა კონტროლი ეფექტური.

სამი ხაზის მოდელი

FMC Champion