აქ ალტი

შიდა აუდიტი

შიდა აუდიტი

შიდა აუდიტი არის შიდა კონტროლის სისტემის ნაწილი, რაც გულისხმობს დაწესებულების საქმიანობის გაუმჯობესებისკენ, მისი მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფისა და მისი ამოცანების სრულყოფილად შესრულებისკენ მიმართულ დამოუკიდებელ, ობიექტურ, მარწმუნებელ და საკონსულტაციო საქმიანობას, რომელიც სისტემატიზებული, დისციპლინებული და ორგანიზებული მიდგომით აფასებს და აუმჯობესებს რისკის მართვის, კონტროლისა და მმართველობითი პროცესის ეფექტიანობას.

შიდა აუდიტი საქმიანობს რისკების შეფასების საფუძველზე და ანგარიშვალდებულია დაწესებულების ხელმძღვანელის წინაშე.

ცენტრალური დონე

ცენტრალური დონე

ავტონომიური

ადგილობრივი დონე

სამცხეჯავახეთი ქვემო ქართლი შიდა ქართლი კახეთი ცხინვალი აფხაზეთი მცხეთამთიანეთი იმერეთი რაჭა-ლეჩხუმი სამეგრელოზემო სვანეთი გურია აჭარა

შიდა აუდიტის სუბიექტების რაოდენობა

შიდა აუდიტორების რაოდენობა

სერტიფიცირებული შიდა აუდიტორების რაოდენობა

დიაგრამები

2022 წელი
 • განხორციელებული შიდა აუდიტები სახეების მიხედვით

  გენდერი შიდა აუდიტში მენეჯერულ პოზიციებზე

  შიდა აუდიტის მიგნებები სფეროების მიხედვით

  გაცემული რეკომენდაციების შესრულება

 • შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის შესაბამისობა სტანდარტებთან

  ფინანსთა სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების სტატუსი

  ჰარმონიზაციის ცენტრის სამოქმედო გეგმის აქტივობების შესრულება

  განხორციელებული შიდა აუდიტის საქმიანობის ხარისხის გარე შეფასებები

 • შიდა აუდიტის მიერ ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის შეფასება

  შიდა აუდიტის მიერ რისკზე დაფუძნებულ სამოქმედო გეგმაში განხორციელებული ცვლილებები

  შიდა აუდიტის მიერ საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება

  განხორციელებული შიდა აუდიტის საქმიანობის ხარისხის გარე შეფასებები

IA Champion

 • დავით მოდებაძე

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

  დავითს აქვს 18 წლიანი პროფესიული გამოცდილება საჯარო სექტორში, მათ შორის უკვე ბოლო 12 წელია, მოქმედებს როგორც კვალიფიციური შიდა აუდიტორი, ექსპერტი და ტრენერი შიდა აუდიტის, ფინანსური მართვისა და კონტროლის საკითხებში, შეიმუშავებს და აცნობს აუდიტის ახალ მეთოდოლოგიას, პრაქტიკებსა და პოლიტიკას საჯარო ორგანიზაციებში, თანამშრომლობს საერთაშორისო დონორებთან, რომლებიც ახორციელებენ საპილოტე და სხვადასხვა პროექტებს შიდა კონტროლის სისტემების გაძლიერების კუთხით. ერთ-ერთმა პირველმა დანერგა და განავითარა ახალი ტიპის აუდიტები საჯარო სექტორში, როგორიცაა სისტემური აუდიტი, ეფექტიანობის აუდიტი და IT აუდიტი, ასევე პირველმა დანერგა რისკზე დაფუძნებული შეფასების ინსტრუმენტები და მეთოდები შიდა აუდიტში. აქვს საკონსულტაციო, ტრენერობისა და ვორქშოფების მრავალწლიანი გამოცდილება სხვადასხვა პროექტებში, კერძო და საჯარო ორგანიზაციებისთვის.